Podmienky používania

Prevádzkovateľom webového portálu na doméne ekonomialudskourecou.sk a súvisiacich webových portálov je Ekonómia ľudskou rečou, občianske združenie, so sídlom: Rakovnica 110, 04931 Rožňavské Bystré, Slovenská republika, IČO 53480805, registrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-60518

Stanovy združenia občanov

podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.

 

Článok I.

Názov, sídlo a ciele združenia

1)    Názov združenia: Ekonómia ľudskou rečou (ďalej v texte len „združenie“)

2)    Sídlo združenia: Rakovnica 110, 049 31

3)    Ciele združenia sú:

a)    Cieľom združenia je realizácia výskumu a vývoja, podpora vzdelávania, podpora a rozvíjanie vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít na celoštátnej i medzinárodnej úrovni v oblasti finančnej gramotnosti, dôchodkového zabezpečenia, sporenia, investovania, riadenia osobných financií, wealth manažmentu, správy aktív a obchodovania na svetových finančných trhoch. Združenie bude uskutočňovať výskumné, vývojové, publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom podporovať vedecko-výskumné aktivity a rozvoj vzdelanosti v danej oblasti a vyvíjať činnosti smerujúce k zvýšeniu odbornosti a vzdelanostnej úrovne členov v predmetnej oblasti.

b)    Poslaním združenia je poskytovať odborné, technické, právne, materiálne a iné zázemie na rozvoj a podporu svojich členov a širokej verejnosti pri zvyšovaní ich finančnej gramotnosti, teoretickej ako aj praktickej profesionality, odbornosti a erudície v oblasti tvorby stratégií, operatívnych krokov a rozhodnutí pri dôchodkovom zabezpečení, sporení, investovaní, riadení osobných financií, wealth manažmente, správy aktív a obchodovaní na svetových finančných trhoch či ekonómie.

c)     aktívna participácia na zvyšovaní finančnej gramotnosti obyvateľstva,

 • aktívna participácia na zvyšovaní povedomia obyvateľstva v oblasti sporenia, investovania a obchodovania na svetových finančných trhoch a s tým spojených možností, výhod a rizík,
 • organizovanie prednášok, seminárov, konferencií a ďalších odborných podujatí súvisiacich s cieľmi organizácie, ktoré budú dostupné členom a širokej verejnosti,
 • organizovanie spoločenských podujatí za účasti partnerov združenia na podporu hlavného cieľa združenia,
 • konzultácie pre fyzické a právnické osoby v oblasti riadenia osobných financií, stavby a prevádzky sporiacich a investičných schém, obchodných systémov a wealth manažmentu,
 • spolupráca na vývoji a prevádzke portálu „ekonomialudskourecou.sk“ a Youtube kanálu Ekonómia ľudskou rečou
 • cezhraničná spolupráca s organizáciami s podobnou činnosťou,
 • realizácia vedecko-výskumných a aplikačných projektov v spolupráci s akademickým, verejným, súkromným a finančným sektorom zameraných na podporu vzdelávania širšej verejnosti v cielenej oblasti,
 • podpora tvorby a vydávania vedeckých a odborných publikácií, edukačných videí, analýz a iných materiálov so zameraním na oblasť záujmu združenia
 • podpora ďalších aktivít v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia združenia

Článok II.

Členstvo

1)    Členstvo v združení je riadne alebo asociované. Členstvo v združení je dobrovoľné a nenárokovateľné.

2)    Členom združenia môže byť každá fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, a právnická osoba zastúpená fyzickou osobou na základe splnomocnenia, ktorá bezvýhradne súhlasí so stanovami združenia.

3)    Asociované členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o asociované členstvo alebo služby poskytované asociovaným členom združenia, vyplnenia prihlášky alebo registračného formulára a zaplatenia ročného členského príspevku asociovaného člena združenia. Asociované členstvo vzniká až uhradením členského príspevku asociovaného člena na obdobie jedného roka.

4)    Riadne členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o riadne členstvo, vyplnenia prihlášky za riadneho člena združenia, zaplatenia ročného členského príspevku riadneho člena združenia, preukázania sústavnej a prínosnej činnosti v prospech združenia po stanovenú dobu a písomného rozhodnutia Predsedu združenia o akceptácii za riadneho člena združenia po splnení podmienok. Detailné podmienky riadneho členstva upravuje vnútorný predpis o členstve v združení.

5)    Asociované členstvo v združení zaniká automaticky po jednom roku. Asociované členstvo sa po uhradení členského na nasledujúci rok automaticky predlžuje o ďalšie obdobie jedného roka.

6)    O zrušení riadneho aj asociovaného členstva v združení rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Predsedu združenia. Riadne aj asociované členstvo môže byť zrušené rozhodnutím Predsedu združenia: – ak bol člen právoplatne odsúdený za trestný čin, – ak člen hrubo porušil povinnosti člena združenia alebo opakovane porušoval stanovy alebo vnútorné predpisy združenia.

7)    Členstvo v združení zaniká automaticky v týchto prípadoch:

a.     ak člen zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b.     ak člen písomne oznámi, že vystupuje zo združenia, členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Predsedovi združenia,

c.     združenie zanikne,

d.     ak člen neuhradil ročný členský poplatok.

Článok III.

práva a povinnosti členov združenia

8)    Povinnosti riadneho člena združenia:

a.     dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy,

b.     dodržiavať stanovy združenia a vnútorné predpisy združenia,

c.     dbať, aby ich činnosť v združení bola v súlade s cieľmi združenia,

d.     plniť úlohy vyplývajúce z ročného plánu činnosti združenia pod vedením Predsedu Ekonómie ľudskou rečou a ním poverenou osobou, ktorá riadi projekty,

e.     platiť členský príspevok vo výške stanovenej Valným zhromaždením.

9)    Riadni členovia združenia majú právo:

a.     aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia,

b.     byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia,

c.     predkladať návrhy a pripomienky k činnosti združenia,

d.     voliť a byť volení do orgánov združenia,

e.     zastávať funkcie v združení,

f.       využívať služby prístupné riadnym aj asociovaným členom združenia.

10) Povinnosti asociovaného člena:

a.     dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy,

b.     dodržiavať stanovy združenia a ďalšie predpisy združenia,

c.     dbať, aby ich členstvo v združení bola v súlade s cieľmi združenia,

d.     platiť členský príspevok asociovaného člena.

11) Asociovaní členovia združenia majú právo:

a.     po úhrade členského za asociovaného člena na príslušný rok bezplatne využívať služby prístupné asociovaným členom združenia,

b.     poskytovať návrhy na zlepšenie fungovania združenia.

 

Článok IV.

Orgány združenia

1)    Orgánmi združenia sú:

a.     Valné zhromaždenie združenia,

b.     Predseda združenia,

c.     Revízor združenia.

2)    Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.

3)    Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Valné zhromaždenie združenia môže schváliť odmenu Predsedovi a Revízorovi združenia.

 

Článok V.

Valné zhromaždenie

1)       Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci riadni členovia združenia.

2)       Valné zhromaždenie je spravidla zvolávané Predsedom združenia a schádza sa spravidla raz ročne. Valné zhromaždenie dozerá na koordináciu činnosti združenia v súlade s ročným plánom činnosti združenia.

3)       Valné zhromaždenie ďalej:

a.   Prerokúva:

 • ročný plán činnosti združenia s rozdelením úloh,
 • návrh rozpočtu združenia,
 • návrhy vypracovaných dlhodobých stratégií a zámerov.

b.   Schvaľuje:

 • vnútorné predpisy združenia (organizačný poriadok, volebný poriadok, rokovací poriadok, smernicu o členstve a iné vnútorné predpisy),
 • výšku členského príspevku pre riadnych a asociovaných členov na nasledujúci kalendárny rok,
 • zmeny stanov združenia,
 • dobrovoľné rozpustenie združenia,
 • návrh rozpočtu a ročný plán činnosti združenia,
 • výročnú správu združenia,
 • návrhy Predsedu združenia na vylúčenie riadnych a asociovaných členov združenia,

c.   Volí a odvoláva:

 • Predsedu združenia,
 • Revízora združenia.

d.     Môže pri hrubom porušení predpisov združenia odvolať Predsedu aj Revízora združenia.

 

4)       Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia je Predseda združenia povinný zvolať do 30 dní, ak o to požiada viac ako 1/2 riadnych členov združenia. Pozvánku na mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia je Predseda združenia povinný poslať všetkým riadnym členom združenia do 15 dní od doručenia žiadosti o mimoriadne zasadnutie.

5)       Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných  aspoň 51% riadnych členov  a na zhromaždení je prítomný Predseda združenia a Revízor združenia. Na platnosť rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

 

Článok VI.

Predseda združenia

1)       Predseda združenia je riadiacim a štatutárnym orgánom združenia volený Valným zhromaždením. Predseda združenia za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Funkčné obdobie Predsedu združenia končí rozhodnutím Valného zhromaždenia o odvolaní Predsedu združenia.

2)       Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia a vystupuje v jeho mene.

3)       Do pôsobnosti Predsedu združenia patrí:

 • riadiť činnosť združenia po všetkých stránkach jeho existencie,
 • zastupovať združenie navonok a konať v jeho mene,
 • podávať návrhy na vylúčenie riadnych a asociovaných členov,
 • pripravovať výročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu združenia a ročný plán činnosti združenia, ktoré predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu,
 • ustanovovať likvidátora pri zrušení združenia,
 • spravovať majetok združenia, pričom zodpovedá za hospodárenie a vedenie účtovníctva,
 • rozhodovať o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia.

4)       Navrhuje Valnému zhromaždeniu:

 • Zmeny stanov združenia,
 • Výšku ročného členského príspevku pre riadnych aj asociovaných členov združenia,
 • Stratégie, zámery činnosti a projekty združenia,
 • Navrhuje ročný plán činnosti združenia s návrhom odmien pre Predsedu združenia a Revízora združenia ako aj pre členov, ktorí riadili projekty podľa pokynov Predsedu združenia,
 • Zodpovedá za plnenie schváleného ročného plánu združenia,
 • Presadzuje záujmy združenia navonok.

5)       Funkcia Predsedu združenia je obsadzovaná výlučne z riadnych členov združenia formou voľby Valného zhromaždenia v otvorenom hlasovaní. Kandidáti na Predsedu združenia sú pred voľbou povinní vypracovať a prezentovať vlastný zámer, stratégiu združenia, ročný plán činnosti združenia a rozpočet združenia.

6)       Funkčné obdobie Predsedu združenia je neobmedzené. Valné zhromaždenie má právo odvolať Predsedu združenia v prípade hrubého porušenia stanov, neplnenia si úloh zo schváleného ročného plánu združenia alebo iných predpisov združenia

 

Článok VII.

Revízor združenia

1)       Revízor je volený a odvolávaný Valným zhromaždením združenia hlasovaním z riadnych členov združenia.

2)       Funkcia Revízora je nezlučiteľná s funkciou Predsedu združenia.

3)       Funkčné obdobie Revízora je neobmedzené.

4)       Revízora môže s okamžitou platnosťou odvolať Valné zhromaždenie v týchto prípadoch:

 • neplnenie si povinností Revízora združenia,
 • hrubé porušenie stanov združenia alebo vnútorných predpisov.

5)       Do pôsobnosti Revízora patrí:

 • dohliadať na riadny výkon činnosti združenia,
 • kontrolovať hospodárenie združenia včítane vedenia účtovníctva združenia,
 • kontrolovať plnenie úloh združenia,
 • kontrolovať splatnosť členských  príspevkov  riadnych  a asociovaných  členov  združenia a informovať o zisteniach Predsedu združenia,
 • informovať Predsedu  združenia  o automatickom  zániku  členstva  asociovaných  členov  a predkladať mu zoznam riadnych členov združenia, ktorí nezaplatili členský príspevok na daný rok,
 • dozerať na dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • podpisovať výročnú správu združenia, ktorú mu predloží Predseda združenia pred predložením na schválenie Valnému zhromaždeniu. V prípade nepodpísania výročnej správy musí Revízor zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie a objasniť dôvod nepodpísania výročnej správy s predložením dôkazov.

6)       Revízor má bezvýhradný prístup ku všetkým dokumentom združenia.

 

Článok VIII.

Hospodárenie združenia

1)                              Združenie hospodári so svojim majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Revízora združenia.

2)                              Majetok združenia tvoria:

 • členské príspevky riadnych a asociovaných členov združenia,
 • dotácie,
 • dary,
 • asignácia dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa osobitných predpisov,
 • príjmy zo sponzoringu a reklamy,
 • hnuteľný a nehnuteľný majetok,
 • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci plnenia cieľov činnosti,
 • príjmy plynúce zo spolupráce s inými subjektmi,
 • príjmy z vykonávania povolenej podnikateľskej činnosti, ktorú združenie môže vykonávať iba v doplnkovom rozsahu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi  a týmito stanovami,
 • príjmy z grantov, včítane realizácie výskumných a vývojových projektov podporovaných z domácich a zahraničných grantových schém a zdrojov EÚ,
 • pokuty a sankcie za nedodržanie vnútorných predpisov združenia,
 • finančná a materiálna podpora od fyzických a právnických osôb, samosprávy a štátnej správy.

3)               Všetky finančné prostriedky, ktoré tvoria majetok združenia, môžu byť použité len na zabezpečenie činnosti združenia v súlade s jeho cieľmi a schválenou stratégiou a zámerom, na rozvoj združenia a jeho aktivít, na vývoj a výskum spravovanej platformy, údržby a opravy hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý je v správe združenia. Prostriedky získané z grantov  a darov na základe zmluvy je možné využiť len v súlade so zmluvnými podmienkami ich pridelenia.

4)               Revízor združenia dozerá na hospodárenie s majetkom a je zodpovedný za hospodárenie s majetkom a poskytované služby združenia. Revízor združenia zodpovedá za vedenie účtovníctva združenia  a s ním spojených činností.

 

Článok IX.

Zánik združenia

1)       Združenie zaniká:

a.   dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia na návrh Predsedu združenia,

b.   zlúčením  s iným   občianskym  združením  na   základe               rozhodnutia Valného zhromaždenia na návrh Predsedu združenia.

2)       Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré vykoná likvidátor. Likvidátora ustanovuje Predseda združenia.

3)       Pri likvidácii sa majetok môže použiť len na uhradenie nesplatených záväzkov združenia a zvyšný majetok bude rozdelený medzi členov združenia.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1)       Tieto stanovy združenia schválil prípravný výbor dňa 23. novembra 2020.

2)       Veci neupravené stanovami združenia sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

V Bratislave, dňa 23. novembra 2020

Výročné správy:

 

Návrat hore