Čo sú zmenky? Prečo sa dajú ľahko zneužiť?

Marian Kočner, Pavol Rusko a Igor Matovič so všetkými troma sa spája jeden pojem, a to zmenky. Kočner s Ruskom sú za ne (neprávoplatne?) odsúdení a Matovič si kvôli nim vyslúžil kritiku. Vysvetliť zmenky a to, prečo sa s nimi spájajú napríklad rôzne kauzy alebo prečo sú náchylné na podvody, nie je vôbec jednoduché, ale ja sa o tom v tomto krátkom videu pokúsim.

Preto sa v tomto videu pozrieme na zmenky, ako fungujú, aké riziká prinášajú a prečo sa s nimi spájajú kauzy.

Zmenka je tzv. cenným papierom. Cenným papierom môže byť naozaj aj „obyčajný“ papier, ktorý má zákonom požadované náležitosti a ktorý oprávňuje určitú osobu, napr. jeho majiteľa, na to, aby niečo požadoval a dostal alebo aby vykonával určité práva.  Niektoré cenné papiere však nemusia mať nevyhnutne listinnú podobu, môže byť aj elektronická. Zrejme najznámejšími cennými papiermi sú akcie, dlhopisy a zmenky, ale poznáme aj viacero iných.

Čo je zmenka?

Akcia, ako cenný papier, sa napr. spája s právom jej majiteľa (akcionára) zúčastňovať sa rozhodovania na valnom zhromaždení o osude akciovej spoločnosti, ktorá akciu vydala, teda o osude jej tzv. emitenta, a tiež sa spája s právom na dividendu, teda právo na podiel na zisku.

Zmenka, ako cenný papier, sa najčastejšie spája s právom jej majiteľa požadovať určité peňažné plnenie od vystaviteľa zmenky, teda jej emitenta. Ide o tzv. „vlastnú zmenku“. Majiteľ zmenky je teda veriteľom, ktorý má voči jej emitentovi, ako dlžníkovi,  pohľadávku.

Zmenka môže byť napísaná na hocijakom papieri, pokojne aj toaletnom, a musí mať zákonom predpísané náležitosti, inak hrozí, že bude neplatná. Týmito náležitosťami sú:

 1. označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná;
 2. bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;
 3. údaj sročnosti (splatnosti);
 4. údaj miesta, kde sa má platiť;
 5. meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť;
 6. dátum a miesto vystavenia zmenky;
 7. podpis vystaviteľa.

Zmenka teda, veľmi zjednodušene, je tvorená vyhlásením jej vystaviteľa (emitenta), že v určitej lehote zaplatí určitej osobe určitú sumu.

Na čo je zmenka?

Zmenka je špecifická najmä tým, že ide o tzv. abstraktný právny úkon. Tzn., že v nej nie je uvedené, aké má jej vystavenie hospodárske pozadie a význam, teda prečo bola vystavená a prečo má niekto niekomu zaplatiť sumu uvedenú na zmenke. A toto sa neskúma, až na niektoré výnimky, ani v súdnom konaní. Súd v zásade neskúma, prečo zmenka a dlh zo zmenky vznikol, a teda prečo niekto niekomu niečo dlhuje, ale prípadne skúma len to, či má zmenka všetky náležitosti podľa zákona a prípadne napr. či nebola sfalšovaná.

Využitie zmenky, v praktickom živote je rôznorodé, hoci treba povedať, že v dnešnej dobe sú zmenky menej rozšírené, ako boli v minulosti, a to práve aj preto, že sa dajú, pri troške kreativity, jednoduchšie použiť aj nie úplne korektným spôsobom.

Zmenku možno napríklad použiť ako platidlo, ak s tým ten, komu sa má zaplatiť bude súhlasiť. Predstavte si, že ste podnikateľ a potrebujete nakúpiť nejaký tovar v hodnote 1000 EUR, ktorý chcete vo svojej maloobchodnej predajni ďalej predávať. Nemáte však aktuálne peniaze, čo by na prvý pohľad nemusel byť problém, pretože sa dá dohodnúť v zmluve neskoršia lehota splatnosti, napríklad aj o pol roka po dodaní tovaru. Druhej strane však nestačí, že by mala voči Vám len takúto „obyčajnú“ pohľadávku, ale žiada, aby ste jej „zaplatili“ zmenkou, pretože to považuje  za pre ňu prospešnejšie. Tak teda vystavíte dodávateľovi tovaru zmenku, v ktorej uvediete, že mu v určitej lehote zaplatíte 1000 EUR. V zmenke sa však už neuvádza, že ide o kúpnu cenu za tovar.

Dodávateľ má niekoľko možností

Váš dodávateľ má potom niekoľko možností, ako so zmenkou naložiť:

 • Môže napríklad počkať do uplynutia na zmenke uvedenej lehoty splatnosti zmenky, kedy mu zmenkovú sumu  1000 EUR zaplatíte.
 • Ak by však chcel peniaze hneď, môže zmenku niekomu napr. predať „so zľavou“, napr. za 950 EUR s tým, že on dostane síce menej peňazí, ale ihneď a nový majiteľ zmenky si počká do splatnosti zmenky a potom dostane plných 1000 EUR od Vás.
 • Alebo proste Váš dodávateľ „Vašou“ zmenou „zaplatí“ zase niekomu inému, ak s tým niekto iný bude súhlasiť, s tým, že potom tento niekto iný dostane reálne peniaze v lehote splatnosti zmenky od toho, kto zmenku vystavil, teda od Vás.

Tieto transakcie by samozrejme išlo realizovať aj bez zmenky, tzv. postupovaním pohľadávky, no so zmenkou je to jednoduchšie napr. aj preto, že sa môže dať jednoduchšie previesť na niekoho iného a tiež preto, že sa neskúma ekonomický dôvod jej vzniku. Proste ten, kto zmenku má, má právo požadovať zaplatenie od vystaviteľa zmenky a je mu jedno, prečo ju vystaviteľ vystavil a rovnako to bude v zásade jedno aj súdu, keď bude žalovať vystaviteľa o zaplatenie zmenkovej sumy. Zmenka sa pritom môže prevádzať celkom jednoducho, napr. tzv. rubopisom, teda tak, že aktuálny majiteľ zmenky napíše na jej zadnú stranu, na koho zmenku prevádza, podpíše sa a následne mu zmenku odovzdá.

A na týchto princípoch a s nimi súvisiacich benefitoch je založené aj iné používanie zmeniek, napr. aj aktuálne diskutovaných tzv. „investičných“ zmeniek. Ich podstata je v tom, že Vy do niekoho zainvestujete tým, že si od neho „kúpite“ zmenku za nižšiu sumu, teda za tzv. „obstarávaciu cenu“, akú sa Vám on vyhlásením v zmenke zaviaže v určitej lehote zaplatiť.

Zmenky sú teda prinášajú do reálneho života určitú väčšiu mieru flexibility a anonymity, čo na jednej strane má svoje ratio a benefity, no na druhej strane môže opodstatnene vyvolávať otázky o podstate transakcie, ktorá so zmenkou súvisela.

Kočner, Rusko a zmenky

A tu sa dostávame ku konkrétnym prípadom.  V prípade Mariana Kočnera, Pavla Ruska a Markízy ide údajne o 20 rokov staré zmenky. Počiatok tohto prípadu sa datuje ešte do 90. rokov minulého storočia, keď bol Pavol Rusko spolumajiteľom a riaditeľom Markízy a Kočner sa ju snažil ovládnuť cez pohľadávku ktorú získal prostredníctvom svojej firmy Gamatex, voči Markíze v hodnote 80 miliónov korún.

Dlhotrvajúci spor medzi nimi sa nakoniec skončil tak, že prevádzkovateľ Markízy (STS) kúpil celý Gamatex, ktorý patril Kočnerovi. Podľa vtedajších medializovaných informácií mala byť cena za Gamatex 80 až 100 miliónov korún.

Kočner s Ruskom však v spore  tvrdili, že okrem toho sa dohodli aj na „doplatku“ v hodnote 500 miliónov korún (približne 16 mil. eur) . Táto suma mala byť cenou za akúsi hodnotu vysielacej licencie Markízy, ak sa ju podarí predĺžiť o ďalších 12 rokov.

Rusko nedisponoval touto sumou, a preto mal vystaviť zmenky, ktoré podpísal ako súkromná osoba. Garanciu údajne dala Markíza, za ktorú to podpísal ten istý Rusko, ale už ako štatutár televízie.

Plus boli v hre ďalšie dve bianko zmenky, na ktoré sa dopíše suma v prípade, že prvé dve nebudú splatené, čo sa aj stalo. Bola do nich doplnená suma 26,2 milióna eur.

Kočner na základe zmeniek žiadal v roku 2016 od Markízy peniaze, celkovo teda približne 69 miliónov eur, keďže Rusko bol bezmajetný. Namiesto toho bol však koncom júna 2018 zadržaný. Neskôr zadržala NAKA aj Pavla Ruska.

Bývalí nepriatelia spolu zrazu pri súdnom procese začali spolupracovať. V súčasnosti aj po analýze podpisov Pavla Ruska sa už vieme, že zmenky neboli podpísané v roku 2000 ale neskôr. Okrem toho v účtovníctve Markízy sa po celý čas žiadne zmenky neobjavili.

Kočner aj Rusko boli odsúdený na 19 rokov, pričom podali odvolanie.

Samozrejme tento spor je oveľa komplikovanejší než to čo tu spomínam, Kočner bol v ňom z počiatku úspešný a to aj vďaka spolupracujúcim sudcom či iným osobám, ktoré mu pomohli. Chcel som tým len poukázať na to, aké sú zmenky flexibilný cenný papier, ktorý sa dá aj relatívne ľahko zneužiť.

Zmenky Igora Matoviča

V prípade Matoviča ide o „investičné“ zmenky  jeho manželky v spojení s Arca Capital, ktorá je v súčasnosti insolventná. „Investičné“ zmenky sú niečo ako dlhopisy, veriteľ poskytne peniaze firme na nejaký účel. Firma mu v nadväznosti na to vystaví zmenku, avšak „investičné“ zmenky sú menej regulované ako tzv. korporátne dlhopisy.

Pri Arce je to trocha zamotané. Materskou firmou je Arca investments a jednou z dcér, ktorá emitovala zmenky verejnou ponukou, je Arca Capital Funding. Pri tejto dcére sa vie o tom, že bolo v pláne predať zmenky v celkovej hodnote 500 miliónov eur, avšak podarilo sa to len do výšky 800 tisíc eur. Išlo o zmenky v zmenkovej sume (teda sume, ktorá počíta aj s výnosom) 25 tisíc eur s viac ako 6% výnosom p.a. za 370 dní.

Prečo o tom vieme? Pretože pri emitovaní zmeniek verejnou ponukou, musí byť k nim vydaný aj tzv. prospekt, ktorý poskytuje investorovi informácie o emitentovi cenného papiera, na základe ktorých sa investor rozhodne, či cenný papier kúpi alebo nie. Prospekt musí byť schválený Národnou bankou Slovenska (NBS).

Avšak zmenky o ktorých sa hovorí v Matovičovom prípade pochádzajú z Matky tejto spoločnosti, ktorá sa rovnako financovala prostredníctvom „investičných“ zmeniek. Problémom je, že tieto boli/sú ponúkané neverejnou ponukou. A tým pádom nie sú o nich dostupné informácie. Pri nich musí byť zmenková suma viac ako 100-tisíc eur a už je len na dohode oboch strán či to bude pol milióna alebo 200-tisíc eur, ako v prípade Matovičovej manželky (avšak tu nevieme či to bola zmenková suma alebo obstarávacia) . Jediná známa informácia je, že ročné zmenky sľubovali výnos 6,5% a štvrťročné 6%.

Okrem toho, že to je netransparentné a Matovičovi to nerobí dobré meno, je tu aj všeobecnejší problém. Zmenka sa svojim charakterom dá aj tu celkom slušne zneužiť. Ponúkať pri súčasných úrokových sadzbách, kde napríklad pri sporení v banke ani neprekonáte infláciu, 6 percentný výnos za rok, je podozrivé.

Nevýhodou je aj jej forma, kým pri investovaní do korporátnych dlhopisov, sú tieto dlhopisy obchodované často aj cez obchodníka s cennými papiermi a vaša držba dlhopisu je zapísaná v evidencii, tak pri zmenkách máte šancu len vyslovene na fyzický papier. Vaša držba sa nemusí nikde evidovať v žiadnom registri. Čo znamená, že najdôležitejšie je zmenku nestratiť.

V oboch prípadoch investovanie do týchto cenných papierov nie je garantované. Kým štátne dlhopisy ponúkajú nižší výnos, ale zaručené bezpečie, keďže je malá pravdepodobnosť, že štát by ich nedokázal splatiť, tak pri spoločnostiach je to naopak. Jednoducho preto, že firmy sú v konkurenčnom prostredí a ich podnikanie sa im nemusí vydariť.

Preto nezabudnite, každú investíciu poriadne zvážte a prípadne s niekým, kto sa v tom viac orientuje, konzultujte.

Zdroje:

 • Podnikajte.sk tu
 • Zhrnutie a pobavenie ku markizáckym zmenkám tu
 • O Arca investments a zmenkám Igora Matoviča píše Adam pekne tu

 

 

 

 

 

 

 

Návrat hore